Литература


ЛИТЕРАТУРА

Ст. Станојевић, Народна енцшслопедија СХС, књ. III, Загреб, 1929.

К. Јиречек — Ј. Радонић, Историја Срба, књ. I, Београд, 1952.

Група аутора, Косово (некад и данас). Београд, 1973.

Архим. Сава, Призрен, Братство, II, Београд, 1888.

Др Душан Кашић, Историја Српске цркве са нар. ист., Београд,

1967.

Р. Веселиновић, Историја Српске цркве, књ. I—II, Бгд, 1966.

Г. Острогорски, Историја Византије, Београд, 1969.

Група аутора, Свети Сава, споменица поводом осамстогодишњи

це рођења 1175—1975, Београд, 1977.

С. Ненадовић, Богородица Љевишка, Београд, 1963.

10. М. Дурковић, Српски епископи и митрополити средњег века,

Хришћанско дело, св. 4, Скопље, 1937.

В. Марковић, Православно монаштво и манастири у средњеве

ковној Србији, Срем, Карловци, 1920.

Б. Слијепчевић, Историја Српске цркве, књ. I—II, Минхен, 1962.

Ариеп. Данило, Животи краљева и архиепископа српских, прввод

др Л. Мирковића, Београд, 1935.

Архим. др Ј. Поповић, Житија светих за новембар, Београд, 1977.

И. Јастребов, Податци за историју Српске цркве, Београд, 1879.

Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, књ. I, Београд,

1902.

Ст. Димитријевић, Споменик СКА, бр. 53, Сарајево, 1922.

Ј. Радокић, Римска курија и јужиослов. земље од 16. до 19. в.,

Бгд, 1950.

П. Костић, Црквени живот правосл. Срба у Призрену н њег. ок.

Бгд, 1928.

Костадин, Цариградска патријаршија, Београд, 1895.

П. Срећковић, Владике фанариоти рашкопризренске епархије,

Бгд, 1881.

Ј. Поповић, Живот и рад Срба на Косову (рукопис).

М. Веселиновић, Митрои. Мелетије рашприз. искандер, Београд,

1902.

М. Лутовац, Гора и Опоље, Београд, 1955.

Н. Дучић, Рашкопризренска митрополија, Београд, 1896.

Група аутора, Српска прав. црква 1920—1970, Београд, 1971.

Гласник СПЦ, Београд, (за 1928, 1945, 1956. и 1957. годину).